ژنراتور در مناطق سرد چگونه مورد استفاده قرار بگیرد؟