چرا فروش دیزل ژنراتور نسبت به سایز ژنراتور ها بیشتر است؟