رزومه بیمارستان نجمیه

درج توضیحات

توضیحات مربوط به راه اندازی دستگاه دیزل ژنراتور مستقر در بیمارستان نجمیه می باشد .

  • ردیف اول
  • ردیف دوم